SuperMama

Drepturile Copiilor Nevaccinati / Права Невакцинированных Детей

Postări Recomandate

SuperMama

COPIII NEVACCINAŢI AU DREPTUL LA EDUCAŢIE!

 

Pentru a susţine iniţiativa Avocaţilor Parlamentari de anulare a prevederii legale potrivit căreia copiii nevaccinaţi nu sunt admişi în şcoală sau grădiniţă, am alcătuit o scrisoare care va fi însoţită de semnături. Textul scrisorii poate fi găsit mai jos.

Dorim ca această scrisoare să fie semnată de cât mai multă lume, de aceea invităm toţi părinţii, actuali şi viitori, să susţină această iniţiativă urmând 2 paşi simpli:

 1. Scoateţi la imprimantă tabelul cu semnături şi semnaţi. Aşa cum în tabel este loc pentru 20 de semnături, puteţi colecta semnături de la membrii familiei, prieteni, cunoscuţi şi chiar persoane străine. Rugaţi-i şi pe ei să facă acelaşi lucru. Când vor avea listele completate, vi le pot transmite dvs. sau direct persoanei responsabile pentru transmiterea pachetului către Avocatul Parlamentar (urmează să se decidă cine va fi persoana).
 2. Semnaţi petiţia electronică pe CAUSES. Puteţi transmite link-ul prietenilor, pentru a aduna cât mai multe semnături.

Dacă doriţi să primiţi textul scrisorii şi tabelul cu semnături în variantă Word:

 1. Faceţi downloadde pe acest blog
 2. Lăsaţi emailul pe pagina grupului
 3. Contactaţi-ne pe rada_bond@yahoo.co.uk sau pe Skype - rada.bond

Pachetul trebuie depus pe data de: 25 aprilie 2012, ceea ce înseamnă că tabelele cu semnături trebuie transmise până pe data de 23-24 aprilie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESARE

Către: Doamna Tamara Plămădeală,

Avocat Parlamentar al Copilului

 

Stimată doamnă Avocat al Copilului,

Subsemnaţii, părinţi şi viitori părinţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, vă aducem la cunoştinţă că suntem profund îngrijoraţi de norma conţinută în art. 52 alin. (6) din Legea Republicii Moldova Nr 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, conform căreia „admiterea copiilor în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreere este condiţionată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice” şi riscul pe care această normă îl comportă din perspectiva drepturilor omului.

Considerăm că această prevedere legală încalcă mai multe drepturi fundamentale ale omului – ale copilului, pe de o parte, şi ale părinţilor, pe de altă parte. În baza acestei norme, copiii nevaccinaţi nu sunt admişi în grădiniţe şi şcoli, prin aceasta fiindu-le încălcat dreptul fundamental la educaţie, iar dreptul părinţilor la libera alegere şi de a lua decizii privind sănătatea copiilor lor este limitat considerabil.

Având în vedere că vaccinarea este un subiect extrem de discutabil, decizia de a vaccina sau nu copiii trebuie să le aparţină părinţilor, care sunt obligaţi să acţioneze în interesul superior al copiilor lor, iar prezenţa sau lipsa vaccinului de orice fel nu trebuie să constituie un impediment pentru admiterea copiilor în instituţiile educaţionale. Obligaţia statului este să asigure universalitatea drepturilor copiilor şi, prin urmare, să garanteze tuturor copiilor aceleaşi drepturi, fără discriminare, indiferent dacă sunt vaccinaţi sau nu. Statul, de asemenea, este obligat să asigure informarea obiectivă a societăţii privind avantajele şi riscurile vaccinării, şi nu să limiteze drepturile părinţilor, forţându-i să-şi vaccineze copiii pentru ca aceştia din urmă să poată fi admişi în instituţiile educaţionale şi de învăţământ.

Totodată, norma menţionată mai sus vine în contradicţie cu un şir de acte normative naţionale şi internaţionale, printre care:

 1. Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, care garantează tuturor copiilor dreptul la educaţie şi protecţie faţă de orice fel de discriminare, inclusiv în baza stării de sănătate (art. 2, 28).
 2. Constituţia Republicii Moldova, care garantează tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv copiilor, dreptul la învăţătură şi ocrotirea sănătăţii (art. 35 şi 36).
 3. Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile copilului Nr.338-XIII din 15.12.94 care prevede următoarele:

 • „Statul asigură tuturor copiilor posibilităţi şi condiţii egale pentru însuşirea valorilor culturale, susţine înfiinţarea diferitelor instituţii de stat şi obşteşti care contribuie la dezvoltarea capacităţilor creative ale copiilor, asigură accesul lor la aceste instituţii...” (art. 9);
 • „Fiecare copil are dreptul la instruire […]” (art. 10, alin (1));
 • „Ambii părinţi, în egală măsură, […] poartă răspunderea principală pentru dezvoltarea fizică, intelectuală, spirituală şi socială a copilului, ţinând cont în primul rând de interesele acestuia” (art. 18).

4.
Legea învăţământului Republicii Moldova
Nr. 547 din 21.07.1995, care „asigură şanse egale de acces în instituţiile de stat de învăţământ liceal, profesional, mediu de specialitate şi superior, în funcţie de aptitudini şi capacităţi” (art. 6), şi nu în funcţie de prezenţa sau absenţa vaccinării. Aceiaşi lege prevede obligativitatea pregătirii pentru şcoală a preşcolarilor începând cu vârsta de 5 ani (art. 17) şi şcolarizarea obligatorie a copiilor de la 6-7 ani (art. 18)
5.
Legea Republicii Moldova privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
Nr. 10 din 03.02.2009 care prevede că: „Persoanele fizice, […], sânt obligate să-şi protejeze sănătatea proprie, a familiilor şi a copiilor lor […]” (art. 29). Prin aceasta se asigură părinţilor dreptul să ia decizii privind sănătatea copiilor lor.
6.
Legea Republicii Moldova
cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului
Nr. 263 din 27.10.2005, care garantează părinţilor dreptul de a refuza vaccinarea copiilor lor prevăzând că: „Pacientul sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) are dreptul de a renunţa la intervenţia medicală sau de a cere încetarea ei la orice etapă” (art.13, alin. 4).

 

În contextul celor menţionate, vă comunicăm, stimată doamnă, că susţinem pe deplin iniţiativa Avocatului Parlamentar al Copilului de a contesta la Curtea Constituţională norma conţinută în art. 52 alin. (6) din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice pe care o considerăm discriminatorie şi injustă.

Notă: La textul prezentei scrisori se ataşează _____ pagini ce conţin în total _____ semnături.

 

Cu mult respect,

Grupul de promovare a drepturilor copiilor nevaccinaţi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обращение

Кому: г-жа Тамара Плэмэдялэ,
Парламентский адвокат по Правам Ребенка

 

Уважаемая г-жа адвокат по Правам Ребенка

Мы, нижеподписавшиеся, родители и будущие родители, граждане Республики Молдова, хотим довести до Вашего сведения нашу глубокую озабоченность законодательной нормой, которая содержится в ст. 52 (6) из Закона Республики Молдова № 10 от 03.02.2009 касательно государственного надзора общественного здоровья, согласно которому «принятие детей в коллективы и образовательные и оздоровительные учреждения обусловлено фактом их систематической профилактической вакцинации » и риском, который эта законодательная норма содержит для прав человека.

Считаем, что эта статья закона нарушает множество фундаментальных прав человека: с одной стороны- ребенка и с другой стороны - родителей. На основании этой статьи, не прошедшие вакцинацию дети не допускаются в детсады и школы, таким образом нарушается их фундаментальное право на образование, а также значительно ограничивается право родителей на свободу выбора и принятие решения в отношении здоровья их детей.

Принимая во внимание, что необходимость вакцинации является спорным вопросом, решение о вакцинации ребенка должно принадлежать родителям, которые обязаны действовать в высших интересах своих детей, наличие или отсутствие любого типа прививки не должно быть препятствием для принятия ребенка в образовательные учреждения. Обязанностью государства является обеспечение универсальности прав ребенка и, следовательно, гарантирование всем детям одинаковых прав, без дискриминации в зависимости от того вакцинированы они или нет. Государство также обязано обеспечить объективное информирование общества о преимуществах и рисках вакцинации и не ограничивать права родителей, заставляя их вакцинировать своих детей для того, чтобы дети могли быть приняты в воспитательные или образовательные учреждения.

В то же время, вышеуказанная законодательная норма противоречит ряду национальных и международных нормативных актов, а именно:

1.
Конвенции ООН по Правам Ребенка
, которая гарантирует всем детям право на образование и защиту от любой дискриминации, в том числе на основании состояния здоровья (ст.2, 28)
2.
Конституции Республики Молдова
, которая гарантирует всем гражданам Республики Молдова, включая детей, право на обучение и охрану здоровья (ст. 35 и ст.36)
3.
Закон Республики Молдова о правах ребенка
№ 338-XIII от 15.12.94
, который предусматривает следующее:
 • «Государство обеспечивает всем детям равные возможности и условия, обеспечивая их доступ в эти учреждения ….» (ст.9)
 • «Каждый ребенок имеет право на обучение ….» (ст.10, (1))
 • «Оба родителя, в равной мере, …. несут основную ответственность за физическое, интеллектуальное, духовное и социальное развитие ребенка, руководствуясь в первую очередь его интересами» (ст.18)

4.
Закон об образовании в Республике Молдова №
547 от 21.07.1995
, который «обеспечивает равный доступ в лицейские, профессиональные, средние специальные и высшие государственные образовательные учреждения в зависимости от годности или способностей» (ст.6), а не в зависимости от наличия или отсутствия прививок. Этот закон также предусматривает обязательность подготовки дошкольников к школе начиная с возраста 5 лет (ст.17) и обязательное обучение в школе детей от 6-7 лет (ст.18)
5.
Закон Республики Молдова об обязательном государственном надзоре за общественным здоровьем
№ 10 от 03.02.2009,
который предусматривает, что «Физические лица, …., обязаны охранять собственное здоровье, семьи и своих детей…» (ст.29). Этим обеспечивается право родителей принимать решение относительно здоровья своих детей.
6.
Закон Республики Молдова о правах и обязанностях пациента
Nr. 263 от 27.10.2005,
который гарантирует родителям право отказаться от вакцинации своих детей, предусматривая что: «Пациент или его законный представитель (близкий родственник) имеет право отказаться от медицинского вмешательства или прекратить его на любом этапе» (ст.14.п.14.)
В контексте вышесказанного, сообщаем Вам, уважаемая г-жа адвокат, что мы полностью поддерживаем инициативу Парламентского Адвоката по Правам Ребенка обжаловать в Конституционном Суде законодательную норму, которая содержится в ст. 52 п.(6) Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем, которую мы считаем дискриминационной и не верной.
Примечание: К тексту настоящего письма прилагается ____ страниц, которые содержат ____ подписей.
С уважением,
Инициативная группа поддержки прав невакцинированных детей

ADRESARE_drepturile_copiilor_nevaccinati_ro.doc

petitie aprilie 2012 rus.rtf

petitie aprilie 2012.rtf

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
delia

Eu voi sustine cu semnatura acest demers, merci mult pentru initiativa, chiar ma gandeam unde sa ma adresez personal cu aceasta problema!!!!

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
SuperMama

super! )))) sper curand administratorul sa anexeze tabelul cu semnaturi chiar aici, in tema, sa fie mai comod de download si

RUGAMINTE CATRE TOTI sa raspandeasca aceasta informatie la cat mai multa lume cointeresata

Editat de SuperMama

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
radazavas

"Принимая во внимание, что необходимость вакцинации является спорным вопросом..."

 

Официальная медицина не считает это спорным вопросом. )

 

Если принять во внимание, что в суде (если дойдет до суда) будут выслушивать точку зрения официальных представителей от медицины, то вряд ли что-то получится.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
musea

Si eu vreau sa ma alatur! Ar fi bine si pe Odnoklassniki de deschis o grupa )))

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
delia

Nu se deschide tabelul cu semnaturi!

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Svedko

Там .docx. Если нечем открыть, могу скинуть уже пересохраненное в.doc - пишите координаты в личку))

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
SuperMama

Si eu vreau sa ma alatur! Ar fi bine si pe Odnoklassniki de deschis o grupa )))

eu nu am cont pe odnokl. daca ai posibilitatea, ar fi bine, poti copia toate info de aici

 

intre timp a aparut o versiune prescurtata a scrisorii, care poate fi imprimata pe foi mai mici si distribuita cand mergem la plimbare, la cumparaturi sau in alta parte...

-----------------------------------------------------------------------------------

 

COPIII NEVACCINAȚI AU DREPTUL LA EDUCAȚIE!

PETIȚIE: Contestarea normei privind vaccinarea obligatorie la admiterea in institutii de invatamant.

 

Stimate părinte sau viitor părinte,

Ca cetățeni ai Republicii Moldova, copiii noștri au dreptul la învățătură și ocrotirea sănătății, drept garantat prin Constituția RM (art. 35 și 36).

Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului garantează tuturor copiilor dreptul la educație și protecție față de orice fel de discriminare, inclusiv în baza stării de sănătate (art. 2, 28).

Legea RM cu privire la drepturile copilului (nr.338-XIII din 15.12.1994) și Legea Învățămîntului RM (nr.547 din 21.07.1995) prevăd că fiecare copil are dreptul la instruire, iar statul asigură tuturor copiilor posibilități și condiții egale, asigură accesul copiilor la instituțiile de învățămînt.

Legea RM privind supravegerea de stat a sănătății publice (nr. 10 din 03.02.2009) asigură părinților dreptul de a lua decizii privind sănătatea copiilor lor.

Iar Legea RM privind drepturile și responsabilitățile pacientului (nr.263 din 27.10.2005) garantează părinților dreptul de a refuza vaccinarea copiilor lor.

 

Astfel, DE CE toate aceste drepturi ne sunt încălcate? Norma conținută în art. 52 din Legea RM privind supravegherea de stat a sănătății publice (nr. 10 din 03.02.2009) conform căreria „admiterea copiilor în colectivități și instituții educaționale și de recreere este condiționată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice” de fapt contravine drepturilor specificate mai sus.

Această prevedere încalcă drepturile fundamentale ale copiilor la educație, și ale părinților la libera alegere și de a lua decizii privind sănătatea copiilor lor.

 

Aceasta NU este o petiție contra vaccinurilor. Aceasta este o petiție PENTRU realizarea deptului părintelui de a-și asuma responsabilitatea pentru sănătatea copilului său și a alege vaccinarea, nevaccinarea sau vaccinarea selectivă, în ritmul individual, conform indicațiilor fiecărui copil.

 

Dacă nu ești indiferent, semnează adresarea către avocatul parlamentar și susține cauza!

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
delia

Там .docx. Если нечем открыть, могу скинуть уже пересохраненное в.doc - пишите координаты в личку))

deja am trimis, merci!!!

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Пчела

Спасибо за инфу. Распечатаю и буду с собой носить.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
SuperMama

Pentru optimizarea actiunii nostre - a parvenit ideea de a organiza un loc de intalnire pentru doritori de a semna, sau doritori de a afla detalii despre campania noastra. Propunem locul- Arca din PMAN, zilnic intre orele 18-19.

 

 

Doritori sa participe - va rugam sa ne ziceti in ce zile puteti.ca sa facem un grafic, sa umplem toate zilele.

 

 

Este binevenit daca vor fi 2-3 sau chiar mai multe persoane

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
SuperMama

Для повышения эффективности и большего обхвата акции предлогаем организовать место встречи у Арки, ежедн. с 18- до 19. Чтоб люди могли подойти, расспросить, подписать.

Желающих находиться в это время у Арки просим сообщить нам дни, чтоб не было пустых дней. Будет отлично если одновременно будут несколько чел.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Lullu

Buna ziua ar fi minunat daca acest lucru s-ar realiza imi sta in git medicul de familie cu vaccinele lor !Bravo Claudia ! in ce zi se poate de venit de semnat?

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
SuperMama

Buna ziua ar fi minunat daca acest lucru s-ar realiza imi sta in git medicul de familie cu vaccinele lor !Bravo Claudia ! in ce zi se poate de venit de semnat?

multumesc, Liuba, dar este o actiune comuna, mai multi parinti sunt implicati si depun eforturi....

inca nu stim exact, abia acum se formeaza listele. daca stai undeva la botanica sau buiucani si ai oleaca de libertate in miscare, ma poti suna si ne intalnim 069253838, daca nu - voi scrie aici in tema cand si unde

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Пчела

организовать место встречи у Арки, ежедн. с 18- до 19. Чтоб люди могли подойти, расспросить, подписать.

может просто назначить расписание - 2 дня в неделю с 18 до 19 часов. Пусть желающие подходят, а то получится что кто-то назначит, а потом дурацкие стечения обстоятельств так сложатся что не попадет то человек кто встречу назначил. . у меня такое бывает, как раз дурацкая неделя началась, а я хочу обязательно подойти и подписаться )))

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Аниken

Я бы тоже с большим удовольствием подписалась.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Lullu

multumesc, Liuba, dar este o actiune comuna, mai multi parinti sunt implicati si depun eforturi....

inca nu stim exact, abia acum se formeaza listele. daca stai undeva la botanica sau buiucani si ai oleaca de libertate in miscare, ma poti suna si ne intalnim 069253838, daca nu - voi scrie aici in tema cand si unde

 

cu mare drag Claudia eu apreciez mult ceea ce faceti sper sa se primeasca ceva din asta pentru ca chiar m -am saturat de atitudinea negativista fata de copii nevaccinati ! eu o sa incerc sa adun citeva semnaturi daca o sa vrea lumea sa semneze daca nu atunci o sa ma apropii la dumneavoastra am notat numarul va anunt cind si cum dar ideea lui Marina de mai sus e buna eu as putea sa vin la o ora stabilita in piata pentru a semna ! succese !

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
SuperMama
может просто назначить расписание - 2 дня в неделю с 18 до 19 часов. Пусть желающие подходят, а то получится что кто-то назначит, а потом дурацкие стечения обстоятельств так сложатся что не попадет то человек кто встречу назначил. . у меня такое бывает, как раз дурацкая неделя началась, а я хочу обязательно подойти и подписаться )))

Марина, график делают на фэйсбуке, уже есть волонтеры. Давайте на завтра, в указанное время

 

cu mare drag Claudia eu apreciez mult ceea ce faceti sper sa se primeasca ceva din asta pentru ca chiar m -am saturat de atitudinea negativista fata de copii nevaccinati ! eu o sa incerc sa adun citeva semnaturi daca o sa vrea lumea sa semneze daca nu atunci o sa ma apropii la dumneavoastra am notat numarul va anunt cind si cum dar ideea lui Marina de mai sus e buna eu as putea sa vin la o ora stabilita in piata pentru a semna ! succese !

Liuba, aceeasi propunere: maine intre 18 si 19.

 

Сможете?

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Lullu

da am sa pot miine !

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Пчела

Марина, график делают на фэйсбуке, уже есть волонтеры. Давайте на завтра, в указанное время

Постараюсь )))) :rolleyes:

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
delia

Eu pot sa ma apropii undeva la botanica in perimetrul magazinului Plaza si bv. Traian.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Gerda

Подойду подпишу. Клава, если не трудно скинь ссылку на фэйсбук, с графиком.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
SuperMama

Eu pot sa ma apropii undeva la botanica in perimetrul magazinului Plaza si bv. Traian.

delia, azi si maine voi fi un pic mai jos de grin hills cel vechi (acum acolo este moldtelecom si maximum) - mai jos de statia de troleibuz este un chiosc cu presa - intre orele 9.00 si 13.20. ma poti suna 069253838 si in 2 minute ma apropii. daca nu reusesti, locuiesc pe traian colt cu grenoble, putem sa ne intalnim seara, suna-ma...

 

Gerda - ссылка с графиком

Editat de SuperMama

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Пчела

Марина, график делают на фэйсбуке, уже есть волонтеры. Давайте на завтра, в указанное время

сегодня может не получиться, но! точно знаю что наши подписи (моя и мужа) все-таки к вам попадут )))) Лист с подписями есть у Евгении (инструктора по йоге, мне к ней ближе и удобнее подойти) ну и как самый последний вариант я постараюсь быть в пятницу в Долине Роз в 9:30 (это время мне Женька назначила)

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
delia

delia, azi si maine voi fi un pic mai jos de grin hills cel vechi (acum acolo este moldtelecom si maximum) - mai jos de statia de troleibuz este un chiosc cu presa - intre orele 9.00 si 13.20. ma poti suna 069253838 si in 2 minute ma apropii. daca nu reusesti, locuiesc pe traian colt cu grenoble, putem sa ne intalnim seara, suna-ma...

 

Semnat deja, mersi mult inca o data pentru aceasta initiativa nobila!!!

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum